شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ,25 February 2017
نیمی از مردم روسیه خواستار برداشتن منع حجاب در مدارس هستند

مرکز مطالعه افکار عمومی روسیه به دنبال اظهارات اخیر وزیر آموزش و علوم که گفته بود شاگردان مدارس روسیه ...

رقابت های تنش زا

آمریکا به دنبال شراکت در موفقیت های روسیه در منطقه است

نگاهی به مواضع اخیر آمریکا در برخورد با موضوع آتش بس در سوریه و همچنین ارزیابی کوشش های مقامات واشنگتن ...

بیف استراگانوف

آشپزخانه روسی:

"بیف استراگانوف" یک غذای ملی روسی نیست اما در روسیه تزاری ابداع شده است. بیف استراگانوف ریشه ملی ندارد ...