دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ ,23 January 2017
 
اعضای تحریریه دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)