چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ ,24 May 2017
 
اعضای تحریریه دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)