چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶ ,23 August 2017
 
اعضای تحریریه دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)