شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ,25 February 2017
 
اعضای تحریریه دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)