يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ ,24 September 2017
سفر به سرزمین داعش از مسکو
 
موقعیت کلیدی قفقازی‌ها در سوریه
پايگاه اينترنتي روسي kavkaz-uzel اخيرا مصاحبه اي با يكي از نادمين داعشي داشت كه مطالعه آن نكات قابل تاملي براي كارشناسان و صاحب نظران حوزه شوروي سابق و به ويژه آسياي ميانه و شمال قفقاز در بردارد. ديدبان روسيه اين گفتگوي تفضيلي با "فرقت" كه از روسيه براي پيوستن به داعش عازم سوريه مي شود را به زبان پارسي ...
 
داعش يعني كنترل و ثبت
پايگاه اينترنتي روسي kavkaz-uzel اخيرا مصاحبه اي با يكي از نادمين داعشي داشت كه مطالعه آن نكات قابل تاملي براي كارشناسان و صاحب نظران حوزه شوروي و به ويژه آسياي مرکزی و شمال قفقاز در بردارد. ديدبان روسيه اين گفتگوي تفضيلي با "فرقت" كه از روسيه براي پيوستن به داعش عازم سوريه مي شود را به زبان پارسي برگردان ...
 
جنگ و زندگي
پايگاه اينترنتي روسي kavkaz-uzel اخيرا مصاحبه اي با يكي از نادمين داعشي داشت كه مطالعه آن نكات قابل تاملي براي كارشناسان و صاحب نظران حوزه شوروي و به ويژه آسياي مرکزی و شمال قفقاز در بردارد. ديدبان روسيه اين گفتگوي تفضيلي با "فرقت" كه از روسيه براي پيوستن به داعش عازم سوريه مي شود را به زبان پارسي برگردان ...
 
ارتباط با سرزمینی بزرگ
پايگاه اينترنتي روسي kavkaz-uzel اخيرا مصاحبه اي با يكي از نادمين داعشي داشت كه مطالعه آن نكات قابل تاملي براي كارشناسان و صاحب نظران حوزه شوروي و به ويژه آسياي مرکزی و شمال قفقاز در بردارد. ديدبان روسيه اين گفتگوي تفضيلي با "فرقت" كه از روسيه براي پيوستن به داعش عازم سوريه مي شود را به زبان پارسي برگردان ...
 
جوان روس در اردوی سيف الله شيشاني
پايگاه اينترنتي روسي kavkaz-uzel اخيرا مصاحبه اي با يكي از نادمين داعشي داشت كه مطالعه آن نكات قابل تاملي براي كارشناسان و صاحب نظران حوزه شوروي و به ويژه آسياي مرکزی و شمال قفقاز در بردارد. ديدبان روسيه اين گفتگوي تفضيلي با "فرقت" كه از روسيه براي پيوستن به داعش عازم سوريه مي شود را به زبان پارسي برگردان ...
 
سفر به سرزمين داعش از مسكو (قسمت اول)
پايگاه اينترنتي روسي kavkaz-uzel اخيرا مصاحبه اي با يكي از نادمين داعشي داشت كه مطالعه آن نكات قابل تاملي براي كارشناسان و صاحب نظران حوزه شوروي سابق و به ويژه آسياي ميانه و شمال قفقاز در بردارد. ديدبان روسيه اين گفتگوي تفضيلي با "فرقت" كه از روسيه براي پيوستن به داعش عازم سوريه مي شود را به زبان پارسي ...