پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ ,30 March 2017
 
اعضای شورای راهبردی دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)