دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ ,24 July 2017
 
اعضای شورای راهبردی دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)