پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ ,25 May 2017
 
اعضای شورای راهبردی دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)